Излизане от изолацията (отговор до г-н Бойко Борисов)

2020-04-08 13:12:47

Г-н Премиер,
Предлагаме конкретно балансирано, разумно решение на кризата.
При което всички да можем да дишаме свободно. На първо място за живота на хората, но също така и за икономиката и самата държава, които рискуват да се самозадушат.
В качестовото ни на семейство от практикуваща лекарка в спешно отделение и българин, бивш научен работник в епидемиологичен екип в Канадски Институти за Здравни Изследвания.
Нашето предложение е ориентирано първо към спасяване на живота на хората от всички възрасти, както и здравната система и цялостна икономика на държавата чрез плавен поетапен:
СЕЛЕКТИВЕН ГРУПОВ ИМУНИТЕТ (селективни групи на изолация и селективни групи на движени.)
Първо, съгласни сме, че ако всички хора изведнъж се пуснат свободно, това е огромен риск за здравето на хората, както и здравната система и държавата. Всъщност при Коронавирус САРС-КоВ2 причиняващ Ковид-19, рисковете за различните възрастови групи са различни и добре доказани. За хората до 40г рисковите нива са напълно съизмерими с тези на сезонен грип. Донякъде това е така и за хората до 50г. Но за по-възрастното население, започва стръмно нарастване на опасността (където рисковите коефиценти са десетки пъти по-високи от тези на грипа).
Ето тук е ключът за решението на тази историческа криза!
Различните рискове относно хоспитализарано лечение и смъртност за хората от различните възрастови групи, дават възможност за селективен групов подход на групи в свободно движение и групи в изолация.
Вместо двете крайности на напрактика затваряне на цялото общество или пускане в нормално движение на всички хора.
Ние предлагаме следното балансирано, разумно решение.
ЕТАПЕН МЕТОД – СЕЛЕКТИВЕН ГРУПОВ ИМУНИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ
ЕТАП 1:
1) Обособяване на населението в две различни групи според нивата на риск от хоспитализация и смъртност при заболяване от Ковид-19 (група НР Нисък Риск т.е. обичайни всесезонни нива; група ВР Висок Риск)
2) Групата НР да има право на свободно движение и работа навсякаде. Група ВР остава защитена в домашна изолация . Важно е да не се смесват членове на двете групи.
3) Група НР в свободно движение, хората изграждат постепенно естествено придобит имунитет, като същевременно водят нормален социален и трудов живот. Това е в помощ на цялата държава. В случай че, достатъчно висок процент от хората от група НР спрямо общото население (от порядъка на 60 – 90 %), постигнат естествено придобит имунитет, това ще е достатъчна предпоставка за защита и постигане на Колективен имунитет. Тогава селективния групов имунитет би довел до колективен имунитет на цялото население в един единствен етап.
Но внимание, за да се избегне потенциално претоварване на капацитета на здравната система би било необходимо група НР да бъде подразделена на подгрупи. Т.е. при първи етап се пуска в свободно движение само една подгрупа. При втори етап се пуска друга подгрупа…
Колко етапа са необходими за изграждане на имунна защита на цялото население?
Това е сравнително лесно да се прогнозира съобразно на всеки етап:
а) Евентуалният свободен капацитет на легла за хоспитализирано лечение в здравната система на страната.
б) Статистическите данни на рискови коефиценти от хоспитализация за съответната група или подгрупа в евентуално свободно движение.
в) Прогнозните нужди от хоспитализация на брой разболели се от на групата НР (или под-група НР) спрямо капацитета на здравната система в страната (или даден регион).
Надяваме се принципите на основния метод да са достатъчно ясни.
Нека сега погледнем специфични данни за нивата на хоспитализация и смъртен риск от Коронавирус – Ковид 19 по възрастови групи. Ето цитат на нов доклад (от над 70 000 проучени случая), публикуван на 30 март, в лондонското медицинско списание за инфекциозни болести The Lancet Infective Diseases:
“Що се отнася до смъртността, риска е близо нула за хората под 40 години; приближава до 0,2% за хора от 40г до 49г; до 0,6% за над 50г; малко под 2% за хората в 60-те; 4,3% за тези в 70-те; и 7,8% за тези в 80-те, показват резултатите. “
„По десетилетие рискът от хоспитализация от заразяване с новия коронавирус е: (Практически) Нула за деца под 10 години; 0,1% за деца от 10 до 19 години; 1% за хора на възраст от 20 до 29 години; 3,4% за хора на възраст от 30 до 39 години; 4,3% за хората на 40- 49 години; 8,2% за тези на 50-59 години; 11,8% за хора на възраст от 60 до 69 години; 16,6% за тези на 70-те; и 18,4% за тези на 80-те години или повече.”
Както е видно от цитираните данни, смъртността при хората до 49г е напълно в рамките на рисковите нива на сезонните грипни епидемии. Означава ли това, че можем да пуснем веднага в свободно движение хората до 49г.?
За да оттоворим на този въпрос трябва първо да видим два фактора:
Живеят ли тези хора отделно от групата на хората 50+г. (за тези които живеят заедно с хора от по-високи рискови групи не може да има ефективна изолация между ниско и високорискови групи!).
Капацитета за хоспитализирано лечение в страната, спрямо евентуалните нужди на свободната група.
В България, по данните на Министерството на здравеопазването към 31 декември 2018 година. болничните легла са общо 53 173 броя, като от тях 2063 са за интензивно лечение,
Ето и данните за разпределението на възрастовите групи в България, съгласно НСИ към 31.12.2018
Общо за страната 7 000 039 3 395 701 3 604 338 5 159 129 2 481 128 2 678 001 1 840 910 914 573 926 337 0 62 039 32 063 29 976 46 843 24 193 22 650 15 196 7 870 7 326 1 – 4 263 686 135 484 128 202 200 420 102 862 97 558 63 266 32 622 30 644 5 – 9 344 667 176 901 167 766 262 014 134 544 127 470 82 653 42 357 40 296 10 – 14 334 453 172 140 162 313 247 599 127 187 120 412 86 854 44 953 41 901 15 – 19 315 547 162 291 153 256 230 637 118 421 112 216 84 910 43 870 41 040 20 – 24 307 744 158 591 149 153 231 943 118 481 113 462 75 801 40 110 35 691 25 – 29 419 624 215 814 203 810 322 373 163 283 159 090 97 251 52 531 44 720 30 – 34 479 506 247 397 232 109 375 746 190 630 185 116 103 760 56 767 46 993 35 – 39 489 908 254 064 235 844 381 251 194 730 186 521 108 657 59 334 49 323 40 – 44 544 398 279 842 264 556 425 300 215 707 209 593 119 098 64 135 54 963 45 – 49 518 322 265 640 252 682 393 882 198 375 195 507 124 440 67 265 57 175 50 – 54 469 131 236 143 232 988 346 726 170 841 175 885 122 405 65 302 57 103 55 – 59 477 398 234 382 243 016 349 763 167 284 182 479 127 635 67 098 60 537 60 – 64 480 497 224 905 255 592 347 659 158 736 188 923 132 838 66 169 66 669 65 – 69 473 587 209 008 264 579 333 956 145 166 188 790 139 631 63 842 75 789 70 – 74 401 524 165 752 235 772 269 547 110 070 159 477 131 977 55 682 76 295 75 – 79 279 398 107 489 171 909 177 499 67 524 109 975 101 899 39 965 61 934 80 – 84 197 996 70 638 127 358 124 835 43 268 81 567 73 161 27 370 45 791 85 – 89 105 034 36 025 69 009 67 415 22 398 45 017 37 619 13 627 23 992 90 – 94 30 838 9 737 21 101 20 575 6 488 14 087 10 263 3 249 7 014 95 – 99 4 539 1 337 3 202 3 011 897 2 114 1 528 440 1 088 100 + 203 58 145 135 43 92 68 15 53
Нека фокусираме вниманието си върху две от активните възрастови групи в Ниско Рисковата група от населението (20 до 29г и 30 до 39г). Да допуснем хипотетично, че всички те, не живеят с хора от рискови Групи над 50+ години. (Условното допускане е просто за изчисляване на ориентировачните евентуални нужди от болнични легла на групата от 20 до 39г.).
В групата от 20 до 29г имаме общо 727 368 българи в страната. От горните данни е видно, че риска от хоспитализация е 1%. Следователно хипотетично максималните евентуални нужди от болнични легла биха били порядъка на 7000 легла. Значи наличната свободна леглова база е предостатъчна да покрие нуждите за тази група.
Съответно за 30 до 39г, общо 969 414 души, риск 3.4%, хипотетични нужди от максимум 32 960 легла. Само сборната ниско-рискова група за хората от 20 до 39г би имала максимална хипотетична нужда от порядъка на 40 000 болнични легла! Т.е. близо 80% от цялата болнична леглова база в България! Като се има предвид, че всяка година над 50% от от болничната леглово база на България е и за всички останали болести… Е видно, че дори само безрисковите групи от млади българи биха подложили на огромен риск капацитета на здравната система.
Още повече, че Ковид хоспитализациите са продължителни от порядъка на 25 дни! Според горецитирания научен доклад, от 30 март, на The Lancet Infective Diseases: “Използвайки данни за резултатите от 169 случая, докладвани извън континенталния Китай, изчислихме средно време за начало до възстановяване от 24 .7 дни”.
До тук, горните груби сметки, само за нискорисковите групи от 20 до 39г. показват, че позицията на Доц. Мангъров за свободно движение на цялата нация с цел изграждане на “стаден имунитет” за съжаление се пропуква.
За да се избегнат каквито и да било съмнения, че “стадният имунитет” е невъзможен в чист класически вид на пускане на цялото население в България на този етап. Нека погледнем ако се включи и среднорисковата група на хората от 40 до 49, т.е. общата група от 20 до 49г.
За 40 до 49г, общо 1 062 720 души, риск 4.3%, хипотетични нужди от максимум 45 694 легла. Т.е общата група от 20 до 49г хора би имала максимална нужда от порядъка на 95 000 легла! Само болните от Ковид do 49г. биха имали нужда от близо двойно повече легла от брутната леглова база в България! А къде ще бъдат другите болни от други болести? А ако включим и цялото население с всички високорискови групи от Ковид19…
Всеки може да си направи сметката от данните тук! И сам да прецени възможен ли е сценарий изведнъж всички да излезем на улицата. Както и рисковите последствия.
Всъщност достатъчно е да се видят данните от болните и смъртните случаи в Англия и Нидерландия, две от основните страни привърженици на стадния/колективния имунитет. Англия още преди няколко седмици се отказаха от изпълнението на този сценарий, след като темповете на зараза и хоспитализации, както и фатални случаи започнаха да достигат тези в Италия. А какво всъщност би станало в Италия, ако те не бяха въвели повсеместна изолация още от преди месец?! Както и в последствие в Испания, Франция и повечето западноевропейски държави. Подобно е положението и в Сащ, особено щата Ню Йорк.
Да, от горните данни е напълно ясно, че изолацията на този етап е жизнено важна в България. Също така е ясно, че има марж за незабавно пускане в свободно движение на групата от хора до 29г за нормален социален живот и работа в рамките на само тази група.
Да повторим за улеснение. В групата от 20 до 29г имаме общо 727 368 българи в страната. От горните данни е видно, че риска от хоспитализация е 1%. Следователно хипотетично максималните евентуални нужди от болнични легла биха били от порядъка на 7000 легла. При това всички под двайсет година биха имали нужда от няколко стотин допълнителни болнични легла (не интензивно отделение). Т.е. хорато до 29г са една сравнително малка част от общата болнична леглова база от порядъка на 53000 легла.
Според нашето предложение за облекчаване на изолацията в страната чрез поетапен селективен групов имунитет. Считаме, че е жизненоважно да се пристъпи възможно най-скоро към пълно свободно движение, специално на тази селективна група до 29г ( за тази част, не живеещи с хората от други възрастови групи).
Така на първо място се запазва максимално живота на цялото население, както и жизнеността на здравната система и икономика. Тази първа предпазлива стъпка, ще бъде достатъчна предпоставка за постепенно поетапно освобождаване на цялото население и възстановане на социалния живот и всички жизненоважни действия в България.
Към момента мерките на правителството са необходими и животоспасяващи. Моля, спазвайте стриктно официалните указания! Колкото повече го правим, толкова по-скоро ще се върнем към нормалния живот. Във всеки случай ще отнеме известно време. Този вирус вече е сравнително широко разпространен. дори и в България. Не можем да очакваме просто да изчезне като с магически трик.
Сега, не е подходящия момент да губим времето си в противопоставяния. Или в критики какво е трябвало да се направи още в началото за да се предотврати всичко. Това трябва да го направим след като се справим с бурята. Сега е моментът да се подготвим за конкретните стъпки за излизане от кризата. Да проучим различни сценарии за разрешаване на проблема още сега. А не някъде в бъдещето както някои експертни и правителствени мнения ни подготвят. Можем да го направим заедно. С правилното отношение, тази историческа криза може да ни помогне да излезем по-силни, по-умни, по-щастливи. Да се надяваме и да станем по-добри хора. Нека бъдем единни, нека ценим любовта и съвместния живот. Те не са даденост, трябва да ги заслужим.
Д-р Каина Аинуш и Йордан Йорданов
Монреал, Канада, 07.04.2020
Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close